VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho, ktorým je spoločnosť ALLTECH.SK s.r.o., so sídlom Sládkovičova 501/38, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 50829581, DIČ: 2120488645. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, dňa 11.4.2017, oddiel Sro, vložka č. 31818/S. Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 alebo formulár.

Spoločnosť je zastúpená konateľkou Margarétou Koklesovou a uzatvára zmluvu s kupujúcim prostredníctvom prostriedkov umožňujúcich komunikáciu (a predaj) na diaľku cez webové stránky predávajúceho.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej tiež „zákazník“). Ustanovenie obchodných podmienok je súčasťou kúpnej zmluvy. Tieto obchodné podmienky sú uvedené na webových stránkach predávajúceho a platia pre predaj produktov a služieb na webových stránkach www.margaretakoklesova.sk

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Označenie produktu, popis jeho hlavných vlastností a cena sú uvedené na webovej stránke predávajúceho. Objednávkový formulár obsahuje informácie o zákazníkovi, objednanom produkte, cene, spôsobe úhrady. Keďže sa jedná o online produkty je ich doručovanie bezplatné.

Zákazník objednávku odosiela kliknutím na tlačidlo Objednať s povinnosťou platby. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov. Zákazník pri uzatváraní zmluvy súhlasí s komunikáciou na diaľku.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Predávajúci je povinný poskytnúť/dodať službu/produkt, ktoré si zákazník objednal a zákazník sa zaväzuje tovar/službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

CENA A PLATBA

Všetky ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky. Predávajúci nie je platcom DPH.  Cenu za produkty/služby hradí zákazník prevodom na bankový účet vopred. Všetky potrebné informácie pre korektnú úhradu objednávky obdrží okamžite po odoslaní objednávky.

DODACIE PODMIENKY

Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam,…) Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu info@margaretakoklesova.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyriešenie problému na info@margaretakoklesova.sk

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom svojho webového rozhrania predávanie (online knihy) podliehajú právnej ochrane podľa autorského zákona. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu je zakázané.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ako kupujúci máte podľa zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, že sa rozhodnete toto právo využiť, prosíme vás o vyplnenie vzorového formulára (tento formulár vyplňte a pošlite nám iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy):

  • Číslo objednávky
  • Vaše meno a e-mail
  • Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru: sem napíšte o ktorý produkt/produkty sa jedná
  • Podpis (iba v prípade, ak formulár zasielate v listinnej forme).

Formulár stačí odoslať na email info@margaretakoklesova.sk, prípadne ho môžete vytlačiť a zaslať na adresu ALLTECH.SK s.r.o., Sládkovičova 501/38, 965 01 Žiar nad Hronom. Vyberte si spôsob, ktorý viac vyhovuje vám. Po obdržaní formuláru vám obratom potvrdíme vaše odstúpenie od zmluvy, vystavíme dobropis a do 7 dní vrátime celú kúpnu cenu na účet, z ktorého platba pri objednaní prišla.

REKLAMÁCIE

Reklamácie sú vybavované každý pracovný deň na emaile info@margaretakoklesova.sk. Na všetky produkty platí štandardná záruka 2 roky. V prípade, že svoj ebook stratíte, zmažete alebo nejakým spôsobom poškodíte, máte možnosť si ho opätovne stiahnuť zo svojho zákazníckeho konta, alebo nám napíšte na info@margaretakoklesova a my vám ho obratom bezplatne zašleme.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením vašej objednávky, či dodaným tovarom, napíšte nám na info@margaretakoklesova.sk. V prípade, že sme vašu reklamáciu nevybavili k vašej spokojnosti, alebo sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti Youstice.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Firma ALLTECH.SK s.r.o. ani Margaréta Koklesová nenesú žiadnu zodpovednosť za presnosť informácií. Všetky odporúčania v e-knihách vychádzajú iba z vlastných skúseností autorky, sú subjektívne a ich interpretácia môže byť neúplná alebo nepresná, a preto spoločnosť ALLTECH.SK s.r.o. a ani autorka Margaréta Koklesová nenesú zodpovednosť za úspech alebo neúspech, či akékoľvek rozhodnutie, ktorý by bolo založené na týchto doporučeniach. Firma ALLTECH.SK s.r.o. ani autorka Margaréta Koklesová nenesú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobenú využitím informácií v e-knihách.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci plne rešpektuje dôverný charakter vašich dát, ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete spoločnosti ALLTECH.SK s.r.o. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich na korektné vybavenie vašej objednávky, nevyhnutné účtovné operácie, identifikáciu platieb i pre komunikáciu s vami. Tieto údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Na požiadanie vám spoločnosť ALLTECH.SK s.r.o. podľa možnosti obratom a písomne oznámi či a aké údaje o vás zaznamenáva. Pokiaľ by aj napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@margaretakoklesova.sk, kde sme vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností.

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenávajú iba vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie alebo objednávky.

Spoločnosť ALLTECH.SK s.r.o. používa cookies k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimalizovať webové stránky – tak, aby sa vám viac páčili. Cookies sú malé „súbory,“ ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k zjednodušeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už z vášho počítača niekedy navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou ALLTECH.SK a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a porozumel im. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 14.09.2018.